Yvan Cordier : Qi Gong, Tai Ji Quan, Do-In, Méditation

Lydéric Bailleul : Qi Gong Tai Ji Quan